Algemene voorwaarden

van de Orthodontie Museumplein B.V.

Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Cliënt: de persoon die aan Orthodontie Museumplein B.V., hierna te noemen: “OM”, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van tandheelkundige en orthodontische werkzaamheden (behandelingen).
  b. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder cliënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
  c. Behandeling: alle behandelingen, zoals in een offerte of van te voren aan cliënt gestuurde factuur vastgelegd en alle direct met de opdracht van cliënt verband houdende handelingen in de ruimste zin van het woord.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de getekende akkoordverklaring/informed consent door OM ontvangen is, dan wel nadat de cliënt een afspraak maakt voor uitvoering van een voorgestelde behandeling.
 2. De door OM gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende twee maanden na de intake, waarop die offerte gebaseerd was, tenzij anders aangegeven.

Geheimhouding en exclusiviteit

OM is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan OM door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. OM is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden of te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

Reclame

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking,
  doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan OM.
 2. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
 3. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal OM de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en OM is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen de cliënt en OM, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,
  worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar OM haar kantoor heeft.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Declaratie

 1. De kosten van de behandeling van de cliënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. De cliënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.
 2.  In geval van een behandeling waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit voorschrijft dat er vooraf een prijsopgave wordt gedaan, doet OM vooraf een prijsopgave. OM heeft het recht prijzen tussentijds te wijzigen. De cliënt heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de behandelovereenkomst te ontbinden. De cliënt wordt eveneens geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%. De voor een orthodontiebehandeling geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De cliënt die de declaratie particulier betaalt, dat wil zeggen niet beschikt over een zorgverzekering of niet via een zorgverzekeraar betaalt, is gehouden aan de navolgende bepalingen:
  1. De cliënt dient de declaratie desgevraagd geheel of gedeeltelijk voor het begin van de werkzaamheden door OM te voldoen. OM heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat de cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan OM heeft gedaan.
  2. Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden verzet tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Als de cliënt niet verschijnt op een afspraak, dan wel te laat annuleert, worden de behandelingskosten aan cliënt in rekening gebracht. De behandelingskosten belopen minimaal 15% van het totale factuurbedrag. OM heeft het recht om vergoeding van de werkelijke schade te vorderen.
  3. Betalingen moeten plaatsvinden in contant geld of middels pinbetaling, ten kantore van OM, of door middel van een betaling (bijschrijving) op een door OM te noemen rekeningnummer. De cliënt kan geen rechten ontlenen aan de behandelingsovereenkomst indien de vooruitbetaling, als bedoeld in lid a van dit artikel, niet door OM ontvangen is.
  4. In dat geval is de cliënt bovendien van rechtswege in verzuim en heeft OM zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht vanaf de behandelingsdag cliënt een rente van 1% per maand in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening, onverminderd de verdere rechten die OM heeft.
  5. Als de cliënt in gebreke blijft met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan heeft OM het recht haar vordering ter incasso uit handen te geven. De daarmee gemoeide kosten, zowel in en buiten rechte, komen dan voor rekening van cliënt. In ieder geval is de cliënt verschuldigd:
   1. over de eerste Euro 3.000 15% (met een minimum van Euro 1.000)
   2. over het meerdere tot Euro 6.000 10%
   3. over het meerdere tot Euro 15.000 8%
   4. over het meerdere 5%.
  6. Indien OM aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient de cliënt ook die te vergoeden.
 4. De cliënt die de declaratie geheel of gedeeltelijk via de zorgverzekeraar aan OM betaalt of waarvan de declaratie via een factoringmaatschappij wordt verzorgd, is gehouden aan de navolgende bepalingen:
  1. De cliënt dient de declaratie welke hij ontvangt via de zorgverzekeraar of de factoringmaatschappij te betalen conform de geldende betalingscondities van de betreffende verzekeraar of factoringmaatschappij.
  2. Indien nota’s door de factoringmaatschappij wegens betalingsachterstand niet meer worden geaccepteerd, is OM gerechtigd verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling vooraf.
  3. Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden verzet tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Als de cliënt niet verschijnt op een afspraak, danwel te laat annuleert, worden de behandelingskosten aan cliënt in rekening gebracht. De behandelingskosten belopen minimaal 15% van het totale factuurbedrag. OM heeft het recht om vergoeding van de werkelijke schade te vorderen. Deze kosten worden normaliter niet vergoed door de zorgverzekeraar en zijn dus volledig voor rekening van de cliënt.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden strekken ter verduidelijking ten behoeve van de cliënt van de inhoud van de voorwaarden, die gelden bij de uitvoering van de
opdracht tussen hem en OM en gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de cliënt en OM, waarop OM deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard. Indien partijen van deze voorwaarden af wensen te wijken, dient dat vooraf schriftelijk te zijn vastgelegd.

Uitvoering opdracht

 1.  De rechtsverhouding tussen de cliënt en OM is een overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten behelzen inspanningsverbintenissen en nimmer resultaatsverbintenissen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. Ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon, wordt de opdracht uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door OM. De aandeelhouders, hun bestuurders, alsmede degenen die voor OM werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De opdracht eindigt niet door hun dood, ondercuratelestelling of faillissement. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van
  de cliënt. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
 2. OM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedrags- en Beroepsregels. Tandheelkundige en orthodontische behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen.
 3. OM heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. OM hoeft daarvoor geen toestemming van de cliënt te verkrijgen.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van OM, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering in voorkomend geval.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van OM beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur, althans tot dat maximaal het gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OM of haar leidinggevenden / ondergeschikten.
 4. OM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat OM is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. OM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OM aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan OM toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. OM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade (daaronder begrepen vorderingen van derden jegens OM en/of de cliënt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van OM), gederfde winst en/of inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

Overmacht

Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan OM zijn toe te rekenen gelden als voorbeeld van overmacht, voor
zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van OM; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan OM afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Als een omstandigheid intreedt, nadat OM haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft OM nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van OM opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als OM op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien OM slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.

Verplichtingen cliënt

 1. De cliënt wordt geacht voor zijn of haar rekening ten minste éénmaal per 6 maanden het gebit te laten controleren en verzorgen door of namens OM.
 2. Defecten en/of benodigde reparaties aan door OM vervaardigde werkstukken of onderdelen daarvan, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door normale slijtage en/of door externe invloeden, zoals: ongeval, knarsen, nagelbijten, medicatiegebruik, verandering in de gezondheid van de cliënt, zwangerschap, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose, e.d. of als de cliënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet of niet volledig heeft nageleefd zijn voor rekening en risico van de cliënt. Hetzelfde geldt voor schade door oneigenlijk gebruik of onjuist
  onderhoud is eveneens uitgesloten van de garantie.
 3. De cliënt is gehouden de poetsinstructies en vereiste mondhygiëne na te leven en op te volgen.De cliënt heeft geen aanspraak op enigerlei financiële vergoeding wanneer de cliënt bij een benodigde vervanging of reparatie kiest voor het laten uitvoeren door een andere partij dan OM.
  Uitgevoerde controles worden volgens de geldende tarieven gefactureerd en worden doorberekend aan de cliënt.
 4. Het in overleg met de cliënt maken van röntgenfoto’s (intra-oraal, OPT en/of CT-scan) bij controles is niet kosteloos en zal worden
  doorberekend aan de cliënt volgens de geldende tarieven.Indien de cliënt last heeft van knarsen, dient hij/zij dit op een zo korte mogelijke termijn aan te geven aan OM. De cliënt dient OM te allen tijde volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid
  van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.